• សិក្សាថាតើបុគ្គលនោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។

  • ផ្នែកទី 1: ព័ត៌មានអំពីមនុស្សចាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងចម្លើយទេ សូមទុកវាឱ្យនៅទទេ។

    ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកគ្រួសារ សូមបំពេញផ្នែកទី 2 ខាងក្រោមផងដែរ។
  • ផ្នែកទី 2: ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្នើសុំនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។

    បំពេញវា ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្នើសុំសមាជិកគ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិ ឬអ្នកជិតខាង។
  • គួរតែទទេ៖