Magagamit ang Tulong sa Wika

Espanyol

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Tsino

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194)。

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Magbasa nang higit pa 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Koreano

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 싵 있비스를 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) 번으로 전화해 주십시오.

Armenyo

Ուշադրություն ՝ եթե խո խո եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: զանգահարեք 1-855-774-8444 (tty (հեռատիպ) ՝ 1-818-774-3194):

Persian / Farsi

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. sa 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) تماس بگیرید.

Ruso

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Hapon

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) まで、お電話にてご連絡ください。

Arabe

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-855-774-8444 (رقم هاتف الصم والبكم1-818-774-3194.

punjabi

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian

ប្រយ័ត្ន ៖ ប រើ សិន ជា អ្នក និយាយ ភាសាខ្មែរ, ប ស វា ជំនួយ ខ្ន ន ក ភាសា បោយ មិន គិ ត្ឈ្នួ ល គឺ អាច មាន សំ រា រ់ រំ ប រើ។។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194)។

hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb at koj. Hu rau 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Hindi

दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) पर कॉल करें।

Thai

เรียน: ถ้า คุณ พูด ภาษา ไทย คุณ สามารถ ใช้ บริการ ช่วยเหลือ ทาง ภาษา ได้ ฟรี โทร 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

pamilya

Para sa mga Pamilya

Alamin kung paano namin sinusuportahan ang mga taong nag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay.

doktor

Para sa Mga Nagbibigay

Kumuha ng impormasyon para sa reimbursement, o kung paano maging isang provider sa amin.

pagkakamay

Sumangguni sa isang Senior

Kung ikaw ay isang propesyonal sa kalusugan o komunidad, narito kung paano i-refer sa amin ang isang nakatatanda.

sumali

sumali

Alamin kung kwalipikado ka, o kung kwalipikado ang iyong mahal sa buhay.

smiley

Magboluntaryo

Suportahan ang mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong oras at talento sa amin.

puso

Mag-abuloy

Gumawa ng isang beses, buwanan o legacy na donasyon.

trabaho

Trabaho

Mag-apply para sa isang kapakipakinabang na trabaho at bumuo ng iyong karera sa Brandman.

faq

FAQ

Mga Madalas Itanong tungkol kay Brandman

Mag-scroll sa Tuktok
Mag-iskedyul ng Paglilibot sa Brandman PACE
Ito ay default na teksto para sa notification bar
Laktawan sa nilalaman