• Alamin kung kwalipikado ang tao.

  • Seksyon 1: Impormasyon sa elder. Kung hindi mo alam ang isang sagot, iwanan itong blangko.

    Kung ikaw ay isang miyembro ng pamilya, mangyaring kumpletuhin din ang Seksyon 2 sa ibaba.
  • Seksyon 2: Kung humihingi ka ng iba.

    Kumpletuhin ito kung humihingi ka ng miyembro ng pamilya, kaibigan o kapitbahay.
  • Dapat Walang laman: