Language Assistance Available

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194)。

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) 번으로 전화해 주십시오.

Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-774-8444 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-818-774-3194):

Persian/Farsi

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) تماس بگیرید.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) まで、お電話にてご連絡ください。

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-855-774-8444 (رقم هاتف الصم والبكم1-818-774-3194.

Punjabi

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194)។

Hmong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

Hindi

ध्यान दें: यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194) पर कॉल करें।

Thai

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-855-774-8444 (TTY: 1-818-774-3194).

family

For Families

Learn how we support the people who take care of their loved ones.

doctor

For Providers

Get information for reimbursement, or how to become a provider to us.

handshake

Refer a Senior

If you are a health or community professional, here's how to refer a senior to us.

join

Join

Find out if you qualify, or if your loved one qualifies.

smiley

Volunteer

Support seniors by sharing your time and talent with us.

heart

Donate

Make a one-time, monthly or legacy donation.

jobs

Jobs

Apply for a rewarding job and build your career at Brandman.

faq

FAQ

Frequently Asked Questions about Brandman

Scroll to Top
Schedule a Tour of Brandman PACE
This is default text for notification bar
Skip to content